Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze

Pavel Jansa, Michael Aschermann a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 380 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
1015,- Kč (běžná cena 1195,- Kč)
Sleva:
180,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-525-5
Dostupnost:
do týdne
Publikace zásadního významu zachycující komplexně současný stav poznání, diagnostiky a léčby chronické plicní hypertenze. Hlavní autoři – doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., a prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – přizvali k spolupráci na jednotlivých kapitolách řadu předních českých kardiologů, kardiochirurgů a dalších odborníků relevantních lékařských oborů. Bohatě ilustrovaná a graficky přehledně vypravená kniha by měla sloužit jako pomůcka pro diagnostiku a terapii plicní hypertenze v České republice v následujících letech a rovněž jako vhodný doplněk pro přípravu ke specializační zkoušce v oboru kardiologie a pneumologie.
Úvod Pavel Jansa, Michael Aschermann ODDÍL I TEORETICKÉ ZÁKLADY 2 Klasifikace plicní hypertenze Michael Aschermann, Pavel Jansa 2.1 Plicní arteriální hypertenze 2.2 Plicní hypertenze provázející onemocnění levého srdce 2.3 Plicní hypertenze u chronických onemocnění plic a při hypoxii 2.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 2.5 Plicní hypertenze neznámého/multifaktoriálního původu 3 Základní morfologické souvislosti Oldřich Eliška 3.1 Přehled anatomických struktur respiračního aparátu 3.2 Morfologické podklady plicní arteriální hypertenze 3.3 Vývoj plic vzhledem k plicní hypertenzi 3.4 Nervové zásobení plic 3.5 Lymfatický systém plicních struktur 4 Základní fyziologické a patofyziologické souvislosti Milan Chovanec 4.1 Úvod 4.2 Rozdíly mezi plicní a systémovou cirkulací 4.3 Rozdíly mezi mírnou a významnou klinickou plicní hypertenzí 4.4 Plicní hypertenze a působení chronické hypoxie 4.5 Nové přístupy ovlivňující vazokonstrikci plicní cirkulace u pacientů – nová vazodilatační léčba 4.6 Proliferace, apoptóza a změny metabolismu při plicní hypertenzi 4.7 Dysfunkce metabolismu mitochondrií při rozvoji plicní hypertenze 4.8 Reakce imunitního systému a zánětlivá reakce při plicní hypertenzi 4.9 Role ovlivnění osy BMP/TGFβ, mutace a genová terapie plicní hypertenze 4.10 Epigenetický přístup u plicní hypertenze 4.11 Kmenové a progenitorové buňky u plicní hypertenze 4.12 Hypertrofie pravé srdeční komory při plicní hypertenzi ODDÍL II KLÍČOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY 5 Echokardiografie u pacientů s plicní hypertenzí Aleš Linhart, Tomáš Paleček 5.1 Echokardiografický odhad tlaků v malém oběhu 5.2 Remodelace pravostranných oddílů 5.3 Hodnocení systolické funkce pravé komory 5.4 Sekundární změny geometrie a funkce levé komory 5.5 Sekundární změny na pravostranných chlopenních ústích 5.6 Rozvoj perikardiálního výpotku 6 Elektrokardiografie u pacientů s plicní hypertenzí Regina Herčíková 6.1 Elektrokardiografické známky plicní hypertenze 6.2 EKG u plicní arteriální hypertenze 6.3 EKG ukazatele svědčící pro jiné formy plicní hypertenze 6.4 Poruchy srdečního rytmu u plicní hypertenze 7 Radiodiagnostika a magnetická rezonance 7.1 Radiodiagnostika Jaroslav Ort 7.2 CT a CTA u plicní hypertenze Jan Kaván 7.3 Magnetická rezonance u pacientů s plicní hypertenzí Martin Mašek 8 Metody nukleární medicíny Jozef Kubinyi 8.1 Perfuzní a ventilační scintigrafie plic 8.2 Radionuklidová cirkulografie k zobrazení zkratů v centrální cirkulaci 9 Angiografie plicnice u chronické tromboembolické plicní hypertenze Samuel Heller 9.1 Provedení angiografie 9.2 Bezpečnost angiografie 9.3 Role spolupráce pacienta 9.4 Srovnání digitální subtrakční angiografie s CT angiografií 10 Hemodynamické vyšetření Pavel Jansa, Michael Aschermann 10.1 Vývoj srdeční katetrizace 10.2 Provedení pravostranné srdeční katetrizace 10.3 Měření tlaků v centrální cirkulaci 10.4 Měření plicního průtoku 10.5 Normální hemodynamické poměry v centrální cirkulaci 10.6 Plicní cévní rezistence 10.7 Hemodynamická definice plicní hypertenze 10.8 Testování vazoreaktivity 11 Zátěžová vyšetření u pacientů s chronickou plicní hypertenzí David Ambrož 11.1 Patofyziologické změny u pacientů s plicní hypertenzí při zátěži 11.2 Test šestiminutovou chůzí 11.3 Spiroergometrie 12 Vyšetření plicních funkcí Jana Kociánová 12.1 Spirometrie 12.2 Vyšetření nepřímo měřitelných plicních objemů a kapacit 12.3 Pulzní oxymetrie 12.4 Měření transfer faktoru pro oxid uhelnatý 12.5 Bronchokonstrikční testy 12.6 Spiroergometrie 12.7 Test šestiminutovou chůzí 12.8 Kyslíkový test ODDÍL III KLINICKÉ ASPEKTY 13 Plicní arteriální hypertenze a podobné klinické jednotky 13.1 Plicní arteriální hypertenze Pavel Jansa, Michael Aschermann, Iveta Šimková 13.2 Léčba Iveta Šimková, Monika Kaldarárová, Pavel Jansa 13.3 Plicní venookluzivní nemoc a plicní kapilární hemangiomatóza Pavel Jansa, Michael Aschermann 13.4 Perzistující plicní hypertenze novorozenců Pavel Jansa, Michael Aschermann 14 Plicní hypertenze u srdečních onemocnění Hikmet Al-Hiti, Vojtěch Melenovský 14.1 Definice a příčiny plicní hypertenze u onemocnění levého srdce 14.2 Patofyziologie 14.3 Diagnostika 14.4 Specifická problematika plicní hypertenze u srdečního selhání 14.5 Prognóza srdečního selhání s plicní hypertenzí 14.6 Farmakologická léčba plicní hypertenze při onemocnění levého srdce 14.7 Nefarmakologická léčba plicní hypertenze mechanickou srdeční podporou 15 Plicní hypertenze u chronických plicních onemocnění Jiří Widimský 15.1 Hemodynamické souvislosti 15.2 Plicní hypertenze u CHOPN 15.3 Plicní hypertenze u intersticiální plicní fibrózy 15.4 Plicní hypertenze při syndromu obstrukční spánkové apnoe 15.5 Cor pulmonale a jeho diagnostika 15.6 Léčba plicní hypertenze u plicních chorob, zejména u CHOPN 16 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 16.1 Patofyziologie Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek 16.2 Epidemiologie a prognóza Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek 16.3 Diagnostika Pavel Jansa, Michael Aschermann, Jan Mrózek 16.4 Léčba Jaroslav Lindner, Pavel Jansa, Iveta Šimková, Samuel Heller 16.5 Zkušenosti s léčbou CTEPH v České republice Pavel Jansa, Jaroslav Lindner 17 Plicní hypertenze v dětském věku Václav Chaloupecký 17.1 Vývoj plicního řečiště 17.2 Idiopatická a hereditární plicní arteriální hypertenze 17.3 Plicní arteriální hypertenze sdružená s vrozenými srdečními vadami 17.4 Perzistující plicní hypertenze u novorozence 17.5 Bronchopulmonální dysplazie 17.6 Vrozená brániční kýla 18 Vrozené srdeční vady s plicní hypertenzí v dospělosti Jana Rubáčková Popelová 18.1 Definice a klasifikace plicní hypertenze u vrozených srdečních vad 18.2 Prevalence Eisenmengerova syndromu a plicní hypertenze u vrozených srdečních vad 18.3 Diagnostika plicní hypertenze u vrozených srdečních vad 18.4 Záludnosti při hodnocení plicní hypertenze u vrozených srdečních vad 18.5 Léčba vrozených srdečních vad s plicní hypertenzí v dospělosti 18.6 Specifická plicní vazodilatační léčba u vrozených srdečních vad bez plicní hypertenze 18.7 Závěr Obsah 11 19 Chronické pravostranné srdeční selhání Michael Aschermann, Pavel Jansa 19.1 Úvod 19.2 Etiologie selhání pravé komory srdeční 19.3 Patofyziologické aspekty selhání pravé komory srdeční 19.4 Klinické projevy selhání pravé komory srdeční 19.5 Léčba pravostranného srdečního selhání 20 Plicní hypertenze v intenzivní péči Martin Hutyra 20.1 Akutní cor pulmonale (plicní embolie, ARDS) 20.2 Akutní srdeční selhání 20.3 Arytmie 20.4 Hemoptýza 21 Historie výzkumu plicní cirkulace v České republice Jiří Widimský 21.1 Historie srdeční katetrizace 21.2 Pražská škola plicní cirkulace 21.3 Mezinárodní kongresy o plicní cirkulaci 21.4 Experimentální práce v oblasti plicní cirkulace v 70. a 80. letech 20. století 21.5 Klinický výzkum v oblasti plicní embolie a plicní hypertenze u dalších klinických situací 21.6 Situace po roce 1990 Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonky autorů Rejstřík
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Kolektiv spoluautorů: MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D. Klinika kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha MUDr. David Ambrož II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. Anatomický ústav, 1. LF UK, Praha MUDr. Samuel Heller, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Regina Herčíková II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. 1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol MUDr. Milan Chovanec, Ph.D. Oddělení kardiologie, Nemocnice Na Homolce a Ústav fyziologie, 2. LF UK, Praha MUDr. Monika Kaldarárová, Ph.D. Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH-DKC, a.s., Bratislava MUDr. Jan Kaván Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Jana Kociánová Oddělení plicní a funkční diagnostiky MephaCentrum a.s., Ostrava-Poruba MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Martin Mašek, Ph.D. Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. Klinika kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha MUDr. Jan Mrózek Oddělení kardiovaskulární, FN Ostrava Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc. Kardiocentrum, odd. kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., Bratislava Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FCMA Klinika kardiologie IKEM, Praha

Doporučujeme

Chronická tromboembolická plicní hypertenzePlicní funkce pro klinickou praxiFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsie

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.