Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Pneumoonkologie v kazuistikách

Pneumoonkologie v kazuistikách

Úspěchy a kontroverze v hrudní onkologii

Miloš Pešek a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 315 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
590,- Kč (běžná cena 695,- Kč)
Sleva:
105,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-588-0
Dostupnost:
skladem
Výskyt maligních nádorů plic a jejich celospolečenský dopad patří k nejzávažnějším tématům moderní pneumologie a onkologie. Pokroky v diagnostice, a zejména pak cílená a biologická léčba přináší pro řadu nemocných novou naději. Tyto nové terapeutické možnosti však nejsou v praxi vždy plně využívány. Kniha prof. MUDr. Miloše Peška, CSc., je učebnicí pneumoonkologie v instruktivních kazuistikách. Autor na konkrétních případech názorně ukazuje, že nové léčebné možnosti, jsou-li správně aplikovány, dnes mohou zachránit řadu nemocných.
Předmluva Novinky, úspěchy a kontroverze v hrudní onkologii I. MÉNĚ OBVYKLÁ NÁDOROVÁ A NÁDORŮM PODOBNÁ ONEMOCNĚNÍ 1 Granulomatóza (ANCA vaskulitida) 2 Neobvyklá příčina kašle u hematoonkologicky nemocného pacienta 3 Precizní morfologická diagnóza či radikální chirurgické řešení? Jak rozetnout Gordický uzel? 4 Lymfangioleiomyomatóza – cesta do nitra buněk 5 Malobuněčný karcinom plíce – stačí cytologická diagnóza? 6 Nádorová duplicita? 7 Koincidence tumorletů a metastatického postižení plic u pacientky s anamnézou maligního melanomu 8 NUT středočárové karcinomy mezihrudí 9 Hemangiomatóza podkoží, hltanu a hrtanu 10 Alternativní léčitelství versus klasická medicína u nitrohrudní malignity II. CHIRURGIE A KOMBINOVANÁ LÉČBA 11 Operace pro čtvrté stadium nemalobuněčného karcinomu plic – solitární metastáza do skeletu 12 Adenokarcinom plic v kombinaci s těžkou aortální vadou. Mimořádná spolupráce hrudních chirurgů a kardiochirurgů 13 Kardiální myxom a plicní karcinom 14 Skvamózní karcinom plic s metastázou v levé nadledvině 15 Teratomy a jejich variabilní prognóza 16 Operace lokálně značně pokročilého karcinomu pravé plíce u mladého muže 17 Svízelná, byť úspěšná léčba pozdě rozpoznaného karcinomu průdušnice 18 Diferencovaný fetální adenokarcinom plíce s neobvyklou řídící mutací u mladé ženy 12 PNEUMOONKOLOGIE V KAZUISTIKÁCH III. INTENZIVNÍ LÉČBA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 19 Bronchiektazie jako následek i příčina 20 Pneumocystová pneumonie s progresí do ARDS u nemocné na neoadjuvantní chemoterapii pro karcinom prsu 21 Pneumokoková pneumonie s empyémem u nemocné léčené pro mnohočetný myelom 22 Komplikace terapie uroteliálního papilokarcinomu močového měchýře 23 Proč může mít včasná diagnostika lymfadenopatie zásadní význam pro nemocného? IV . ENDOSKOPICKÁ LÉČBA NÁDORŮ VELKÝCH DÝCHACÍCH CEST A KOMPLIKACÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY 24 Lokální léčba karcinoidu pravého hlavního bronchu u mladé nemocné 25 Brachyradioterapie, endobronchiální léčba nemalobuněčného karcinomu plic 26 Kazuistika pacientky s postpneumonektomickým syndromem 27 Ruptura trachey 28 Bronchogenní karcinom pravého horního laloku V. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA EGFR INHIBITORY 29 Sedmý rok léčení metastazujícího adenokarcinomu plic s iniciálním postižením mozku a skeletu 30 Sedm let léčení metastazujícího adenokarcinomu plic – co dál 31 Adenokarcinom plic se senzitivními mutacemi EGFR 32 Adenokarcinomy plic s EGFR mutací 33 Pacientka se senzitivní mutací EGFR s recidivou adenokarcinomu 34 Léčba adenokarcinomu plic IV. stadia u nemocné po orgánové transplantaci, léčené dlouhodobou imunosupresí 35 Léčba erlotinibem u nemocného s KRA S mutovaným adenokarcinomem plic 36 Současné dvě řídící mutace u adenokarcinomu plic 37 Pacientka se třemi EGFR mutacemi – postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu 38 Jedenáct let života s nemalobuněčným karcinomem plic 39 Změna morfologie karcinomu plic jako mechanismus vzniklé rezistence na cílenou léčbu 40 NSCLC a papilární karcinom štítné žlázy jako synchronní duplicita 41 Současná cílená léčba plicního karcinomu a karcinoidu mezenteria VI. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA ALK INHIBITORY 42 Nová naděje pro nemocné s ALK pozitivními adenokarcinomy plic po selhání předchozí biologické terapie 43 Další pozorování pacienta s ALK pozitivním karcinomem plic s dlouhodobou léčbou 44 Nemocná s unikátní přestavbou genů PURA -ALK s dobrou odpovědí na cílenou léčbu krizotinibem 45 A denokarcinom pravé plíce s přestavbou genu EML-4 ALK jako choroba z povolání u sanitárky v radonových koupelích 46 Současné možnosti léčby pacienta s translokací genu ALK 47 Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie krizotinibem? 48 Nemocná s adenokarcinomem plic s přestavbou genu ALK, se zjištěnou rezistentní mutací genu EGFR 49 Neobvyklý karcinom s přestavbou genu ALK s příznivou odpovědí na chemoterapii 50 ALK om – selhání chemoterapie a léčby krizotinibem u nemocné s ALK pozitivním adenokarcinomem plic 51 Další, tentokrát nepravý ALKom 52 ALK inhibitor na cestě k operačnímu řešení plicního adenokarcinomu VII. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA ROS1 INHIBITORY 53 Cílená diagnostika a léčba pokročilého karcinomu plic – krizotinib v léčbě ROS1 pozitivního NSCLC. úspěšná spolupráce čtyř pracovišť 54 Úspěšná terapie české pacientky s ROS1 translokací krizotinibem 55 RO S1 pozitivní NSCLC léčený přípravkem Xalkori 56 Pacientka s ROS1 pozitivním karcinomem plic, neschopná polykat tablety biologicky cíleného léku 57 Adenokarcinomy plic s odlišnými řídícími mutacemi u sourozenců VIII. BIOLOGICKY CÍLENÁ TERAPIE KARCINOMŮ PLIC. LÉČBA INHIBITOREM VASKULOGENEZE 58 Nintedanib – zajímavá možnost pro druhou linii u pacientů s plicními adenokarcinomy 59 Dočasná remise nádorové polyserozitidy u nemocného s adenokarcinomem plic léčeným chemoterapií a bevacizumabem IX. PŘÍKLADY DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY 60 Dlouhodobý benefit chemoterapie 1. linie s léčbou udržovací X. DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÁ LÉČBA PACIENTŮ S MALOBUNĚČNÝMI KARCINOMY PLIC 61 Malobuněčný karcinom – dlouhodobá remise nemoci po konkomitantní chemoradioterapii s následnou solitární metastázou v mozku 62 Sledování a biologicky cílená léčba intersticiální plicní fibrózy u nemocného s malobuněčným karcinomem v dlouhodobé remisi 63 Malobuněčný karcinom st. IIIB – dlouhodobá remise dosažená chemoterapií 64 Dlouhodobá remise malobuněčného karcinomu plic – následná léčba závažných komorbidit 65 Malobuněčný karcinom – extenzivní nemoc XI. RADIOPEPTIDOVÁ A SYSTÉMOVÁ TERAPIE POKROČILÝCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ 66 Neuroendokrinní nádor bronchu léčený radiopeptidy 67 Nádor pankreatu, po bohaté onkologické léčbě, s efektem PRRT 68 Typický karcinoid bronchu s rozsáhlou generalizací, léčený radiopeptidy 69 Neuroendokrinní tumor horního mediastina léčený radiopeptidy 70 Dlouhodobá léčba pooperační recidivy atypického plicního karcinoidu 71 Karcinoid appendixu na kombinované léčbě, včetně metronomické XII. IMUNOONKOLOGICKÁ LÉČBA METASTAZUJÍCÍCH SKVAMÓZNÍCH KARCINOMŮ PLIC 72 Dlouhodobá terapie nivolumabem u pacientky s dlaždicobuněčným NSCLC 73 Dlouhodobě příznivý efekt protinádorové imunoterapie při výskytu plicních a kožních komplikací 74 Imunoterapie metastazujícího skvamózního karcinomu plic nivolumabem 75 Imunoterapie pooperační recidivy skvamózního karcinomu plic po selhání adjuvantní chemoterapie XIII. NÁDORY MEZIHRUDÍ, MÉNĚ OBVYKLÁ POZOROVÁNÍ 76 Neobvyklý průběh myxoidního liposarkomu 77 Maligní thymom s manifestací myasthenia gravis 78 Úspěšná chirurgická léčba masivního chylothoraxu Přehled použitých zkratek Poděkování Medailonky autorů Rejstřík
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D. Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Kolektiv spoluautorů: MUDr. Jan Aubrecht Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Veronika Bednářová Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň RNDr. Lucie Benešová Genomac výzkumný ústav s.r.o. Praha MUDr. Radka Bittenglová Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Jiří Blažek Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D. Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. František Brůha Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Jan Burkert, Ph.D. Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol MUDr. Václava Dubová Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN MUDr. Martin Dvořák Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň MUDr. Ondřej Fiala Onkologická a radioterapeutická klinika LFP UK a FN Plzeň MUDr. Pavel Fiala Endokrinologie a interna Plzeň s.r.o. RNDr. Petr Grossmann Bioptická laboratoř s.r.o. MUDr. Zuzana Hajníková I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha MUDr. David Havel Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Kristýna Hrdá Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice Praha MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. Oddělení radiodiagnostiky nemocnice Privamed, Plzeň MUDr. Jakub Jelínek Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Leona Koubková Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. Hematoonkologické oddělení FN Plzeň MUDr. Barbora Medová I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha „„RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Genomac výzkumný ústav s.r.o. Praha Doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň MUDr. František Pešek Interní oddělení FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc. Neurologická klinika LFP UK a FN Plzeň Ing. et Ing. Jiří Polívka, jr., Ph.D. Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum LFP UK v Plzni MUDr. Ilona Roušalová, Ph.D. I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Olga Růžičková-Kirchnerová Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie LFHK UK a FN Hradec Králové MUDr. Eva Sedláčková, MBA Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Otorinolaryngologická klinika LFP a FN Plzeň MUDr. Dagmar Slípková Klinika zobrazovacích metod LFP UK a FN Plzeň MUDr. David Slouka, MBA, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika LFP a FN Plzeň MUDr. Dominika Stripská I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Blanka Syková Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Bohuslava Šašková Šiklův ústav patologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Vladimír Špidlen Chirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň MUDr. Šárka Trhlíková Klinika pneumologie a ftizeologie LFP UK a FN Plzeň MUDr. Petr Vaník Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. Chirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Petra Zemanová I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Praha
Kniha je určena především pneumologům a onkologům, přínosem bude rovněž pro chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře či odborníky v paliativní medicíně.

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.